Tầm nhìn:
    Công ty CP DV Bảo vệ Bình An đã, đang và trở thành công ty bảo vệ có chất
   lượng dịch vụ ổn định nhất Việt Nam. Chính vì vậy kể từ khi thành lập đến nay
   chưa để bất cứ khách hàng nào hủy hợp đồng.  

 

Sứ mệnh: 
   Sứ mệnh của Công ty Bình An là mang sự Bình An lâu dài cho khách hàng và  An Bình bền vững cho CBCNV.Bên cạnh đó: duy trì sự hài lòng của những khách 
  hàng đang đồng hành và lấy lại niềm tin của những khách hàng mới: đối với dịch  vụ bảo vệ chuyên nghiệp.
Văn hóa doanh nghiệp:

    Nói không với vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

    Bình An nơi sự thẳng thắn được tôn vinh.
    Dám nhận sai, biết tha thứ, không cố hữu.
    Quan tâm nhưng vô cùng nghiêm khắc.